Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 НИЙСЛЭЛ  
2 БАЯНХОНГОР АЙМАГ  
3 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  
4 ХЭНТИЙ АЙМАГ  
5 САНГИЙН ЯАМ  
6 ТӨВ АЙМАГ  
7 ДУНДГОВЬ АЙМАГ  
8 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
10 САНГИЙН ЯАМ  
11 ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 СҮХБААТАР АЙМАГ  
14 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
15 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл